Aj preto Vám ponúkame Å¡tudijný program, ktorý je zameraný na poznávanie susedov a perspektívnu spoluprácu s nimi vo vÅ¡etkých sférach hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života. 1990 – 31. M. Portik, PhD. Poznáme my, Slováci, dobre svojich najbližších susedov ? bakalárske jednoodborové študijné programy: kulturológia, riadenie kultúry a turizmu, editorstvo a vydavateľská prax. Akademický rok. Predkladaný  program vychádza z opisu študijného odboru a zároveň je koncipovaný  v intenciách medzinárodného modelu tzv. Stupeň štúdia. MožnosÅ¥ uplatnenia sa najmä v týchto sférach: v diplomacii a medzinárodných inÅ¡titúciách, v masmédiách (manažér, zahraničný spravodajca, redaktor ... ), v kultúrno-spoločenských inÅ¡titúciách ako interkultúrny mediátor a manažér výmeny kultúrnych hodnôt, v hospodárskej a podnikateľskej sfére ( turizmus a cestovný ruch, medzinárodná regionálna spolupráca, príprava projektov ) ako prekladateľ a tlmočník, v Å¡tátnej službe, v treÅ¥om sektore a mimovládnych organizáciách, v redaktorskej, vydavateľskej a vedeckovýskumnej oblasti. 8. 1994 – 31. Kultúrno– politicky profilované disciplíny garantujú  členovia katedier politológie a geografie, ktoré  sa vedecko – výskumne i pedagogicky v nosných predmetoch zameriavajú na problematiku regionálneho rozvoja  a spolupráce  v rámci stredoeurópskych krajín  a štátov V4. zákonom č. 1959 – 31. 1. Kompletný kalendár termínov. Bc_stud.programy_2021_2022.pdf . Z mnohých hodno spomenúť  Uniwersytet Jagielloński v Krakove, Uniwersytet Lódzki v Lodži a Uniwersytet Śląski v Sosnowci v Poľsku, Palackého univerzitu v Olomouci, Karlovu univerzitu v Prahe a Ostravskú univerzitu v Ostrave v Česku, Univerzitu v Maribore v Slovinsku, Univerzitu v Záhrebe v Chorvátsku. 1970 – 31. 7. - 2.6.2002 Moravany nad Váhom, Viedeň, Bratislava Metoda D. Trčku. Právnická fakulta - zoznam akreditovaných študijných programov. Je to integrované štúdium  niekoľkých prirodzených a synergických zložiek: praktický jazyk, filológia, interkultúrna komunikácia, preklad, história, kultúra a základy politológie, manažmentu kultúry a cestovného ruchu. Lektori z Fakulty manažmentu primárne zastrešujú program MBA a okrem Prešova vyučujú aj v Bratislave a Prahe. Univerzita tretieho veku PU: Takéto nové študijné programy otvára. Program vychádza z dôslednej filologickej prípravy a . Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17 040 12 Košice Zriaďovateľka školy tel. „kultúrnych štúdií“ (Cultur Studies ), kde filologická báza (jazyková príprava) vystupuje zo svojej systémovo-opisnej uzavretosti a smeruje  k aplikovateľnému synkretizmu a pragmatickej interdisciplinarite. O programe Štúdium odboru poskytne absolventovi interdisciplinárny pohľad na fungovanie spoločenských systémov, ktoré môže uplatniť zvlášť ako odborník na rôznych stupňoch štátnej a verejnej správy, v politických a spoločenských inštitúciách, ale aj v diplomatických službách, na vysokých školách, v masovokomunikačných prostriedkoch a vo vedeckých ústavoch. Ponúkané programy vychádzajú z najlepšej britskej tradície, doplnenej o inovatívne služby (moodle, resp. Študijné odbory na Pedagogickej fakulte PU (1997 – 2004): Študijné odbory na Pedagogickej fakulte PU (od roku 2005): V rámci bakalárskeho stupňa štúdia sú v súčasnosti akreditované študijné programy: Absolventi Bc. 1. Odporúčané študijné plány magisterského štúdia. Treba ho vÅ¡ak (s)poznaÅ¥ ! Fakulta humanitných a prírodných vied (FHPV) Prešovskej univerzity (PU) ponúka prípravu odborníkov v odboroch, biológia, ekológia, geografia a aplikovaná geoinformatika na všetkých troch stupňoch štúdia. Inžinierske a Magisterské štúdium. 1969), prof. RNDr. 1965 – 31. Školné v akademickom roku. medzinárodné vedeckovýskumné a edukačné projekty (napr. (Pedagogická fakulta UPJŠ / 1. Foto: Ľubomír Hudačko. 8. 037/6408 457. 7. denné bakalárske jednoodborové študijné programy: andragogika, manažment vzdelávania a verejnej správy, pedagogika a vychovávateľstvo, predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci denné magisterské jednoodborové študijné programy: andragogika, manažment vzdelávania a verejnej . 2021. 1980 – 31. Michalovce prijme v akademickom roku 2019/2020 študentov na akreditované. Pedagogická fakulta - zoznam akreditovaných študijných programov. * vznikla ako šiesta fakulta Prešovskej univerzity v Prešove na základe rozhodnutia ministra školstva Slovenskej republiky zo dňa 17. júna 2002. Z. Hochmuth, CSc. Rozvoj programu v rokoch 2013-2016 finančne podporuje Visegrad Fund. Čo ponúka program ?Å túdium má interdisciplinárny charakter a je koncipované podľa  overeného medzinárodného modelu tzv. 1997 – 27. 138/2019 Z.z. Treba ho vÅ¡ak (s)poznaÅ¥ ! : +421 948 904 632 Každý študent túži po chvíli, kedy bude mať úspešne odmaturované a konečne sa mu otvorí reálny a slobodný svet. 1. Podobné programy sa tešia veľkej popularite na špičkových univerzitách v USA, Nemecku, Francúzsku, ale aj v susedných stredoeurópskych univerzitných centrách ako Praha, Krakov, Budapešť či Ľubľana. (Pedagogická fakulta PU / 2019 – súčasnosť). azykovú prípravu, ktorá bude prostriedkom, cestou k lepÅ¡iemu spoznaniu kultúry, histórie a spoločenského života naÅ¡ich najbližších susedov (Poliakov, Čechov, Ukrajincov, Maďarov, Rakúšanov, Nemcov... ). 2021. (Pedagogická fakulta UPJŠ / 1. 2003), prof. PhDr. denné bakalárske jednoodborové študijné programy: andragogika, manažment vzdelávania a verejnej správy, pedagogika a vychovávateľstvo, predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci denné magisterské jednoodborové študijné programy: andragogika, manažment vzdelávania a verejnej . Výsledkom je bohatá publikačná činnosť, vrátane moderných učebníc ukrajinčiny intenzívne kontakty s podobne zameranými pracoviskami na Ukrajine a skúsenosti vo výučbe ukrajinčiny ako cudzieho jazyka. a Mgr. Študijné odbory akreditované na Pedagogickej fakulte PU: Ako jediná na Slovensku je výhradne špecializovaná na prípravu pedagógov pre materské školy, prvý stupeň základných škôl (primárne vzdelávanie) a pre špeciálne školy. po ich absolvovaní môžu učiť anglický jazyk v materskej škole a na 1. stupni základnej školy. Å tudijný program realizovaný na Filozofickej fakulte J. Košťálik, Dr.Sc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce - zoznam akreditovaných študijných programov. M. Repetitio est mater studiorum Milí študenti, nižšie nájdete dôležité informácie k zápisu predmetov na akademický rok 2021/2022 1. M. Turek, PhD. 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy -, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie -, Katedra prírodovedných a technických disciplín -, pedagogicko-psychologické procesy v predprimárnej a primárnej edukácii, kognitívne procesy a funkcie žiakov v procese učenia sa, efektívnosť aktuálnych koncepcií elementárneho čítania a písania, špeciálna edukácia žiakov s mentálnym postihnutím a psychosociálnym narušením, integrácia a inklúzia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, diagnostika a rozvíjanie komunikačnej a literárnej kompetencie dieťaťa, analýza slovenskej a svetovej umeleckej tvorby pre deti a mládež, rozvíjanie matematických predstáv a matematickej gramotnosti dieťaťa predškolského a mladšieho školského veku, technológie vzdelávania, e-learning, prírodovedná a vlastivedná edukácia, diagnostika a rozvíjanie hudobnosti detí predškolského a mladšieho školského veku, estetika výtvarného umenia, knižná ilustrácia pre deti a mládež, predprimárna edukácia v kontexte hier a kľúčových kompetencií, elementy predprimárnej a primárnej edukácie. Post Author: Post published: outubro 7, 2021 Post Category: Uncategorized Post Comments: 0 Comentários 0 Comentários Počas svojho fungovania pripravila a vyškolila mnohých pracovníkov gastronomických zariadení a služieb. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel. PreÅ¡ovskej univerzity v PreÅ¡ove. Z pohľadu dlhodobej perspektívy uplatnenia absolventov tohto odboru na trhu práce sme implementovali do programu aj rozvíjajúci sa projekt východného partnerstva v rámci EÚ a V4, kde dôležitú rolu zohrávajú v regióne Nemecko i Poľsko. Môžete u nás absolvovať bakalárske štúdium aj v anglickom jazyku a študenti majú zabezpečené výborné ubytovanie. Program vychádza z dôslednej filologickej prípravy a štúdia sociokultúrnych súvislostí  a predstavuje integráciu filologických a spoločensko-vedných disciplín. 2021 do 14. {{'_PodrobnejsieInformacie' | translate}} {{'_oPortali' | translate}} {{'_ePrihlas' | translate}} {{'_najdesV' | translate}} {{'_prirucke' | translate . 9. Jazykové kompetencie i kultúrny rozhľad, ktoré pootvoria brány do budúcich profesií zameraných na cezhraničnú regionálnu spoluprácu, marketing a manažment cestovného ruchu, obchodnej spolupráce a kultúry. 1953 – Vyššia pedagogická škola v Prešove vzniká po zrušení pedagogických fakúlt na základe Zákona č. 09. 1980), prof. RNDr. Administrátor webstránky: Branislav A. Švorc (branisko.at), Aktuálne sa v rámci katedry realizuje študijný program Stredoeurópske štúdiá, ktorý má, Predkladaný  program vychádza z opisu študijného odboru a zároveň je koncipovaný  v intenciách medzinárodného modelu tzv. Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove (UNIPO FM) je v súčasnosti jedinou fakultou ekonomického typu na verejnej univerzite v prešovskom kraji (univerzita je najstarší typ vysokej školy). PhDr. Vítame Vás na stránke Inštitútu rusistiky FF PU v Prešove a tešíme sa na spoluprácu s Vami. Zmeňte si ho! (Pedagogická fakulta PU / 28. Zápis na štúdium. Dátum a čas poslednej úpravy tejto stránky: 1. september 2020, 13:18. 1964 – 31. Vitajte v informačnom systéme MAIS. 2. – 12. ročníky základnej školy (formou 5-ročného denného štúdia a 6-ročného štúdia popri zamestnaní). Akreditované študijné programy; ECTS. V týchto reláciách je dôležité aj to, že v novembri 2011 vznikol na PU v Prešove aj nový inštitút maďarského jazyka a kultúry s novo akreditovaným študijným programom maďarský jazyk a kultúra v kombinácii v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo. : +421 904 914 798 Aktuálne ponúkame Å¡tudijný program Stredoeurópske Å¡túdiá. Validácia preukazov na fakulte sa bude realizovať v súlade s harmonogramom; zmeny v zápise predmetov (v súlade so študijným poriadkom) je možno realizovať najneskôr do 1. októbra 2021 do 23:59 hod. Pozrite si podmienky prijatia na vysokú školu a starostlivo zvážte všetky možnosti ďalšieho štúdia na súkromnej alebo štátnej vysokej škole. Rozvoj programu v rokoch 2013-2016 finančne podporuje Visegrad Fund. S voľbou správnej vysokej školy pomáhame už od roku 2000. – 4. ročník základných škôl (formou 4-ročného denného štúdia a 5-ročného štúdia popri zamestnaní). Harmonogram akademického roka 2021/2022. Easily share your publications and get them in front of Issuu's . „kultúrnych Å¡túdií“ (Cultur Studies). Profil absolventa: Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) Zadajte Vaše prihlasovacie meno a na e-mail Vám odošleme informácie pre zmenu hesla. - (bakalársky stupeň pre magisterské študijné programy učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a predškolská pedagogika).Absolventi študijného programu sú spôsobilí vykonávať profesiu: učiteľ/ka materskej školy, vychovávateľ/ka v zariadeniach pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku (najmä . PK2015_termíny prihlášok2st vysoká škola, fakulta termín/y podania prihlášky verejné vysoké školy Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta 2003 – 27.5. príprava učiteľov pre 1. 2. 31/1953 Zb. PF PU) je jedna zo zakladajúcich fakúlt Prešovskej univerzity. 5. Zadajte Vaše prihlasovacie meno a na e-mail Vám odošleme informácie pre zmenu hesla. Profil absolventa: Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) Tel.č. I. Scholtzová, PhD. - 5. Nepoznáte svoje heslo? (Pedagogická fakulta UPJŠ / 1. Daniely Majerčákovej, PhD., MBA. stupeň štúdia. Aj z týchto pragmaticko-geopolitických dôvodov sa „naše“ ponímanie strednej Európy a stredoeurópskych štúdií  rozširuje smerom na západ (nemecká jazyková oblasť) aj na východ (Ukrajina a čiastočne Bielorusko). Nepoznáte svoje heslo? PhDr. O programe Štúdium odboru poskytne absolventovi interdisciplinárny pohľad na fungovanie spoločenských systémov, ktoré môže uplatniť zvlášť ako odborník na rôznych stupňoch štátnej a verejnej správy, v politických a spoločenských inštitúciách, ale aj v diplomatických službách, na vysokých školách, v masovokomunikačných prostriedkoch a vo vedeckých ústavoch. Tlačivá študijného oddelenia Štúdium na Filozofickej fakulte UMB prebieha v akreditovaných študijných programoch 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. (Pedagogická fakulta UPJŠ / 1. 1990), prof. RNDr. Odporúčané študijné plány bakalárskeho štúdia. 1965), doc. 1, 040 11 Košice E mail: studijne@lf.upjs.sk DOKTORSKÉ študijné programy Termín podania prihlášky: do 28. Forma štúdia. Čo po Å¡túdiách?MožnosÅ¥ uplatnenia sa najmä v týchto sférach: Administrátor webstránky: Branislav A. Å vorc (branisko.at). Ide o pracovisko s niekoľko desaťročnou tradíciou, ktorá má bohatú knižnicu a v celoslovenských reláciách špičkové garantovanie odborníkmi. Skip to content 9. Zmeňte si ho! Dôkazom je aj vyškolenie troch polonisticky orientovaných doktorandov, aktuálne interných členov katedry ako aj školenie ďalších v programe slovanské  jazyky a literatúry. 14 were here. ECTS - Európsky systém transferu kreditov; Sprievodca študentov - ECTS; Informácie pre uchádzačov. : 0905 827 166 e-mail: zozulak@unipo.sk Adresa pracoviska Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU Masarykova 15 081 60 Prešov Roky riešenia 2004 - 2006 Celkový objem BV 377 000Sk Celkový objem KV 45 000Sk Anotácia z výstupov riešenia projektu PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE Optimalizované pre Mozilla Firefox Verzia: 21.0913.3, Build: 13.09.2021, Release: 13.09.2021, Verzia DB: 21.8.30.1 © ITernal, s.r . ONLINE FRIday 2021, ktorý sa uskutoční 18. februára od 09:00 do 16:00 h. prostredníctvom MS Teams. R. Novodomec, CSc. vysoká škola, fakulta termín/y podania prihlášky internetová adresa informácie (po kliknutí na odkaz sa stránka otvorí) poplatok v € * Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Zahraniční uchádzači 12:30 - Pozvánka na riadne . : +421 902 509 122 Riaditeľka školy tel. Dobrý den, prosím o informáciu či s mojim vzdelaním môžem pracovať v špeciálno-pedagogickej poradni ako samostatný odborný zamestnanec / po ukončení adaptačného vzdelania/ v zaradení: školský logopéd s nadobudnutým vzdelaním: Presovská univerzita, študijný odbor: učiteľstvo 1.stupeň ZŠ a školská logopédia. (UKF FSVaZ, Nitra 2018) 102 p. Google Scholar; 21. Pedagogické praxe. Študijné programy; Pracovať môžete začať častokrát už popri štúdiu, keďže fakulta spolupracuje s desiatkami významných priemyselných podnikov. študijné programy: Sociálna práca - denná a externá forma; Bc. 1. Zmeňte si ho! Jednotlivé predmety Å¡túdia vychádzajú z kultúrnych tradícií strednej Európy, ale aj aktuálneho stavu európskej integrácie, regionálnej a cezhraničnej  spolupráce. Jozefína Cintulová - bakalárske učiteľské študijné programy: (UAP - všetky kombinácie). letak_studijne_programy_2021_2022.pdf. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (skr. Prečo Å¡tudovaÅ¥ stredoeurópske Å¡túdiá na PreÅ¡ovskej univerzity v PreÅ¡ove ?Známe slovenské príslovie hovorí, že zlý sused je horší ako povodeň  či krupobitie, ale dobrý sused je často lepší ako vlastná rodina. 2. Kompletný kalendár termínov. Podobné programy sa teÅ¡ia veľkej popularite na Å¡pičkových univerzitách v USA, Nemecku, Francúzsku, ale aj v susedných stredoeurópskych univerzitných centrách ako Praha, Krakov, BudapeÅ¡Å¥ či Ľubľana. Prekladateľská prax. Google Scholar; 22. štúdia sú pripravovaní na pracovné pozície: V rámci magisterského stupňa štúdia sú akreditované študijné programy: Absolventi Mgr. Aj preto Vám ponúkame Å¡tudijný program, ktorý je zameraný na poznávanie susedov a perspektívnu spoluprácu s nimi vo vÅ¡etkých sférach hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života. 1959 - založenie Univerzity P. J. Šafárika so sídlom v Košiciach (Lekárska fakulta v Košiciach, Filozofická fakulta v Prešove): Vyššia pedagogická škola v Prešove sa týmto v roku 1959 pretransformovala na Pedagogický inštitút (štvorročné štúdium, príprava učiteľov s vysokoškolským vzdelaním aj pre ročníky 1.

čínska Reštaurácia Rimavská Sobota, Vzdelávací Program Adaptačného Vzdelávania, Zelenina Na Olivovom Oleji, Tefal Parny Hrniec Navod, Brokolicová Polievka Bez Smotany, Vážska Cyklomagistrála Piešťany, Kožná Ambulancia Piešťany,